het gegevensmodel

Het doel van het CORA-gegevensmodel is inzichtelijk maken over welke voor woningcorporaties van belang zijnde onderwerpen er gegevens vastgelegd moeten worden. Verder geeft het gegevensmodel aan hoe die gegevens precies gedefinieerd zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Het gegevensmodel is de basis voor de informatievoorziening van elke woningcorporatie en voor elk informatiesysteem dat daarbij gebruikt wordt. Het CORA-gegevensmodel laat elke woningcorporatie de ruimte om die gemeenschappelijke basis aan te passen of uit te breiden met gegevens die voor de eigen woningcorporatie ook van toepassing zijn.

Het gegevensmodel ondersteunt de volgende CORA-principes:

  • Principe 1: Er wordt gewerkt vanuit een branche- en bedrijfsbreed begrippenkader: bij het gegevensmodel wordt een uitgebreide lijst met definities beschreven en hierdoor draagt het gegevensmodel bij aan dit principe.
  • Principe 5: De bedrijfsvoering en informatiehuishouding sluiten aan op (relevante) overheidsbrede basisregistraties: onderdeel van het gegevensmodel is het vastgoedobjectenmodel waarin de relatie met de BAG is opgenomen.
  • Principe 6: Basisgegevens worden eenmalig aan de bron vastgelegd en de kwaliteit van deze registraties wordt geborgd: het gegevensmodel biedt de basis om gegevensregistraties af te bakenen zodat eenmalige vastlegging van gegevens geborgd kan worden.
  • Principe 7: Uitwisselbaarheid van gegevens gebeurt op basis van breed geaccepteerde en actuele standaarden: door tenminste uit te gaan van dezelfde uniforme gegevensdefinities wordt dit principe haalbaar. Ook het harmoniseren van het gegevensmodel met extern bepaalde definities (IPD/aeDex, CorpoData en BAG) draagt bij aan dit principe.

Het CORA-gegevensmodel maakt gebruik van de termen 'objecten', 'gegevensdefinities' en 'gegevensdomein'.

  • Objecten: voor woningcorporaties relevante gebeurtenissen of onderwerpen uit de werkelijkheid, waarop het handelen gericht is en waarover gegevens vastgelegd worden.
  • Gegevensdefinities: begripsomschrijvingen van de voor woningcorporaties relevante objecten.
  • Gegevensdomein: Een groep van samenhangende objecten waar een woningcorporatie voor de bedrijfsvoering gegevens van vastlegt, gebruikt en onderhoudt en die een wonIn CORA komen vijf gegevensdomeinen aan de orde.ingcorporatie als een geheel in ogenschouw neemt.

gegevensmodel in schema

Aan het model is direct te zien wat een woningcorporatie doet: vastgoed ontwikkelen, onderhouden en beschikbaar stellen voor relaties. De overeenkomsten bepalen onder andere de betrekkingen tussen vastgoed en relaties. Projectontwikkeling leidt tot vastgoed en vastgoed moet onderhouden en/of betaald worden. Het ontwikkelen van vastgoed legt men vast in overeenkomsten, net als het onderhoud.

Natuurlijk zijn er meer gegevensdomeinen denkbaar maar het is in een referentiearchitectuur niet de bedoeling volledig en uitputtend te zijn. De samenhang van de gegevensdomeinen is weergegeven in het gegevensdomeinmodel.

Elk gegevensdomein heeft een eigen kleur gekregen, waardoor in de gegevensmodellen eenvoudig te zien is tot welk gegevensdomein een object behoort. De lijnen tussen de gegevensdomeinen geven aan dat een gegevensdomein een belangrijke relatie heeft met een ander gegevensdomein. Het ontbreken van een lijn wil niet zeggen dat er geen relatie is, alleen dat die op dit niveau niet is opgenomen omdat die minder prominent aanwezig is.

Vastgoed

Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij recht­streeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.

Relaties

Een relatie is een natuurlijk persoon, rechtspersoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. Synoniem voor een relatie is een 'stakeholder' (belanghebbende).

Overeenkomsten

Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een of meer diensten, produc­ten en/of services waarin de rechten en plichten geregeld zijn.

Project­ontwikkeling

Projectontwikkeling is het geheel van activiteiten die de woningcorporatie uitvoert of laat uitvoeren, van idee tot realisatie, die leiden tot een resultaat in vastgoed en/of wijkontwikkeling.

Onderhoud

Onderhoud zijn die inspanningen die worden verricht om het bezit van de woningcorporatie of het bezit van derden waar een overeenkomst over is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform de gestelde kwaliteitseisen.

Van elk domein is een gegevensmodel gemaakt waarin de objecten ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd. Daarnaast zijn vanuit het gegevensmodel Vastgoed twee verbijzonderde gegevensmodellen nader uitgewerkt geënt op IPD/aeDex en CorpoData. Vanuit het gegevensmodel Overeenkomsten is het verbijzonderde gegevensmodel Huurprijs nader uitgewerkt.

De CORA gegevensdefinities die met behulp van de modellen zijn bepaald, zijn te vinden in bijlage 9 van het CORA document.