het procesmodel

het procesmodel algemeen

Procesmanagement is een van de fundamenten van CORA. Een aantal principes van CORA wordt met procesmanagement (mede) ingevuld:

  • Principe 1: De doelstelling van de woningcorporatie en de inrichting van de bedrijfsvoering zijn bepalend voor de inrichting van de informatievoorziening en de inzet van IT. Procesmodellen kunnen laten zien hoe de doelstellingen gerealiseerd worden en met welke processen welke diensten geleverd worden;
  • Principe 3: Bij veranderingen wordt gestuurd op de integrale samenhang. Deze samenhang wordt onder andere verduidelijkt met procesmodellen voor te leveren diensten;
  • Principe 4: Processen worden ontworpen vanuit de toegevoegde waarde die zij bieden bij het leveren van producten en diensten aan (interne of externe) klanten.

Door uit te gaan van de dienstverlening en de samenhang tussen processen als uitgangspunt voor procesmanagement te nemen, wordt de consistentie geborgd en het bedrijfsbelang centraal gesteld. Dit is randvoorwaardelijk om de samenhang binnen de organisatie te verbeteren.

Woningcorporaties zijn er voor de collectieve (doelgroepen) en individuele klant (een huurder). Klantgericht werken is belangrijk, maar niet tegen alle kosten. De klant is er ook bij gebaat dat woningcorporaties in de dienstverlening zo min mogelijk kosten maken, want die worden uiteindelijk weer op de klant verhaald.

Processen moeten dus klantgericht en efficiënt zijn, maar ook voldoen aan eisen, zoals:

  • Vanuit de wetgever - wettelijke eisen (Arbo, milieu, privacy) en verantwoording (rapportages, visitaties);
  • Vanuit interne verantwoording - AO/IC, interne rapportage;
  • Vanuit strategie en bedrijfsvoering - flexibiliteit, risicomanagement, procuratie en procesefficiëntie;
  • Eisen vanuit kwaliteit, veiligheid en milieu – o.a. KWH, energielabels, informatie­beveiliging en veiligheidscontroles;
  • Eisen vanuit de leveranciers – logistieke eisen, gegevensuitwisseling.

Het CORA-procesmodel geeft een kader voor hoe een woningcorporatie de hoofdprocessen in beeld kan brengen. In het model wordt onderscheid gemaakt tussen primaire processen, sturende processen en de ondersteunende processen. In CORA zijn vooral de primaire processen uitgewerkt. De sturende en ondersteunende processen zijn wel benoemd, maar niet nader uitgewerkt.
De sturende processen worden bepaald door externe factoren (regelgeving, maatschappelijke context, economische conjunctuur enzovoorts), interne doelstellingen en door verantwoordingsinformatie uit de processen. Deze relaties zijn vanwege de leesbaarheid niet getekend. Voor de inrichting zijn ze wel van belang om de Plan-Do-Check-Act cyclus te sluiten.

Vanuit dit procesmodel kan ook een nadere verdieping plaatsvinden van bedrijfsprocessen naar werkprocessen, zie het 2e schema hieronder.

het procesmodel in schema

werkprocessen in schema